Licytacja L-5-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-5-2012 - Zakup krzeseł

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Niemce, Gmina Niemce
Adres pocztowy: Lubelska 121
Miejscowość: Niemce, Kod pocztowy: 21-025
Tel.: 817561039, Faks: 817561790
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

111

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-17 14:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup krzeseł
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
wwww
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
20.01.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Brak

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

brak

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.niemce.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

standardowe

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Postąpienia

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-17 14:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Niemce,ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-17 14:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-17 14:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wwww

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

w

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła