Licytacja L-5-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-5-2014 - Zielenina

I. Dane zamawiającego

Nazwa: rpwikzawiercie, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
Adres pocztowy: 11 Listopada 2
Miejscowość: Zawiercie, Kod pocztowy: 42-400
Tel.: (32)6722017 wew, Faks: (32)6701049
Rodzaj zamawiającego: Zamawiajacy sektorowy

Numer ogłoszenia w BZP:

123456

Termin otwarcia licytacji:

2014-02-19 08:23:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zielenina
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP jest nieobowiązkowe. Zamawiajacy jest zamawiajacym sektorowym i niniejsze postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych i prowadzone jest według procedury opisanej poniżej i regulaminu udzielania zamówień obowiązującym u zamawiajacego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)pelęgnację trawników, 2)wygrabianie liści z trawników, 3)pielęgnację rabat wielosezonowych 9byliny,krzewiki), 4)pielęgnację żywopłotów, 5)dwukrotny przegląd drzew polegających stałej pielegnacji z uwzględnieniem zdjęcia suchych, pękniętych oraz zawieszonych konarów, niezbędnej korekty statyki drzewa, pocięcia wyrwanych drzew lub części koron w terminach wskazanych przez zamawiajacego, 6)zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa użytkowników terenu zieleni oraz sąsiadujących drzew i infrastryktury z uwzględnieniem oznakowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płaconym w każdym miesiącu obowiązywania umowy w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia faktury do siedziby zamawiajacego. Miesięczne wynagrodzenie - cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podzielona przez 9, tj. przez ilość miesięcy obowiązywania umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 77.34.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
1 kwiecień 2014 - 31 grudzień 2014r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zmiany w/w podatku wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniajac tą zmianę.Wzór umowy zawiera załącznik nr 4.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.rpwikzawiercie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Aby wziąć udział w licytacji wykonawca musi się zarejestrować na portalu licytacyjnym pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Rejestracja i korzystanie z portalu licytacyjnego jest bezpłatne. Wykonawca winien zarejestrować się przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 8). Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji wykonawca przesyła swój login, który zdefiniował podczas rejestracji na platformie licytacyjnej. Login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeśli takie zastosowano przy rejestracji. Niedostarczenie loginu w terminie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji będzie traktowane jako odtąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. Wymagania techniczne:komputer klasy PC (lub równoważny) podłąćzony do sieci internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.o lub wyższą, Mozilla Firefox 2.0 lub wyższą lub przeglądarkę równoważną. Zamawiajacy dopuści do udziału w licytacji i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Po zalogowaniu się wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Od momentu otwarcia licytacji wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postapienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Zamawiajacy przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 1 500,00 zł (brutto). Oferta złożona w czasie licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć złożonej oferty (postąpienia). Cena wywoławcza - 60 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

1500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-02-19 08:20:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

kancelaria

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-02-19 08:23:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-02-19 08:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór zawiera załącznik nr 4

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła