Licytacja L-50-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-50-2010 - Dostawa art. spożywczych cz. 2 mieso i wędliny

I. Dane zamawiającego

Nazwa: kkitlinska, Firma prywatne
Adres pocztowy: Sieniewicza 2
Miejscowość: Kielce, Kod pocztowy: 25-611
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: firma prywatna

Numer ogłoszenia w BZP:

L-50

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-26 08:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa art. spożywczych cz. 2 mieso i wędliny
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby POSiR wg. specyfikacja dostępnej na stronie www.posir.pl
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.89.00.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
dostawa sukcesywnie raz w tygodniu w okresie roku 2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
brak

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiając nie przewiduje oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiając nie przewiduje oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiając nie przewiduje oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiając nie przewiduje oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiając nie przewiduje oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.posir.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dfbgkarnv

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bsdfhtrhvhb

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-19 13:24:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-26 08:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-26 13:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy dostępny na stronie www.posir.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła