Licytacja L-51-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-51-2009 - zakup materiałów biurowych

Dane zamawiającego

Użytkownik JA, Do Testowania (DT)
testowa 1 m. 1
00-222, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-06 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1 paczka

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

jak w opisie

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

?

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-05 20:38:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

123

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

345

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

60 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.uzp.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

podpis

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

brak

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-05 20:38:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-02-06 11:10:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-02-06 11:15:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-06 11:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-05 23:40:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła