Licytacja L-51-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-51-2010 - przewóz pojemników

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Iwona Sadkowska , Firma Prywatna
Adres pocztowy: staszica 9 m. 17
Miejscowość: szydłowiec, Kod pocztowy: 26-500
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: zamawiający

Numer ogłoszenia w BZP:

l-51-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-10 13:23:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przewóz pojemników
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1 wykonawca przygotowywuje i przedstawia oferte zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Ofertę należy zlożyć, pod rygorem nieważności , w formie pisemnej.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 64.12.12.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
3 lata

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
złożyć w formie pisemnej

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
samochów dostawczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

3 lata

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

samochód dostawczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ww

Minimalna wysokość postąpienia

15.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-01 13:22:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba firmy

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-10 13:23:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-23 13:23:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zabezpieczenia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zac

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła