Licytacja L-53-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-53-2010 - Obsługa laboratoryjna w 2010 roku

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ŚZDW, ŚZDW
Adres pocztowy: Jagiellońska 72
Miejscowość: Kielce, Kod pocztowy: 25-602
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-53

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-10 13:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa laboratoryjna w 2010 roku
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań laboratoryjnych sukcesywnie w ciągu roku 2010 zgodnie z załączonymi Przedmiarami robót (Rozdział 3) na zadaniach jn.: 1. Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751 - odc. m. Góra Barbara-Michniów od km 6+450 do 8+100, dług. 1,650 km; 2. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 765 m. Osiek ul. 11 Listopada od km 53+850 do 54+007 na odc. dług. 0,157 km; 3. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 762 na odc. Chęciny-Korzecko od km 17+495 do 19+495 o dług. 2,000 km; 4. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 764 odc. Bukówka-Suków od km 3+820 do 5+277 na odc. dług. 1,457 km; 5. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 761 w m. Jaworznia od km 6+477 do 7+600 na odc. dług. 1,123 km; 6. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Jadowniki-Rzepin Kolonia 24+260 – 25+480 długość 1,220 km.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 73.11.10.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.900,00 zł.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie obsługi laboratoryjnej robót drogowych na drogach wojewódzkich i krajowych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. (brutto). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.szdw.kielce.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

zgodnie z Oddziałem 7 PZP

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-09 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ŚZDW Kielce

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-10 13:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-10 15:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wg SIWZ

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła