Licytacja L-54-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-54-2009 - test1

Dane zamawiającego

Darek, UMW
Świdnicka 53 m. 1
40-031, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

345

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-06 14:39:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

aasdada

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sdas

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sdadadasda

IV. Minimalna wysokość postąpienia

12000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-06 14:50:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ASDASDASD

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

asdasdasdasd

VIII. Termin związania ofertą

asdfasdasd.

IX. Termin wykonania zamówienia

fsdafasdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sdafsdac

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.wroclaw.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

asdcasdcasd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

cdascasc

Informacje o wadium:

d asdasd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-06 14:50:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-06 14:59:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-06 14:58:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła