Licytacja L-55-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-55-2009 - Zakup 30 komputerów

Dane zamawiającego

Inżynier Mamoń, Instytut Weryfikacji Wdrożeń Informatycznych
Alternatywy 4 m. 2
07-007, Małkinia

Numer ogłoszenia w BZP:

20/09

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-17 15:23:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

zakup 30 komputerów PC, każdy o konfiguracji, cechach i parametrach wymienionych poniżej: procesor zgodny x86; dwurdzeniowy, obudowa umożliwiająca ustawienie w pionie i w poziomie, dysk twardy min. 450 GB napęd optyczny DVD+-RAM Monitor LCD TFT 19 cali z pivotem

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

bw

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bw

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-13 15:25:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

określone w art. 22 ust.1, weryfikacja spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

KRS, oświadczenie

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

10%, 8% zwolnione po dostawie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.www.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

na ww. stronie www

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

na ww. stronie www

Informacje o wadium:

bw

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-13 15:25:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-02-18 15:24:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-02-20 15:24:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-26 15:23:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła