Licytacja L-56-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-56-2009 - abc

Dane zamawiającego

Bogdan Artymowicz, ba
Plater 1
10-562, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

hkjghk

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-16 14:42:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

sdfghyj

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

vfghjjkk

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dchfhjt

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-13 14:43:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

sfyrdguj

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dfyhufru

VIII. Termin związania ofertą

dfg.

IX. Termin wykonania zamówienia

dfg.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

df

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.yyttr.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

fg

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

cgj

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-13 14:43:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-13 14:44:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła