Licytacja L-56-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-56-2017 - papier ksero

I. Dane zamawiającego

Nazwa: anetaz-zam, UG
Adres pocztowy: kowalskiego 2
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-286
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

1123455

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-10 18:23:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
papier ksero
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
papier ksero
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.12.2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

60 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xx

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xx

Minimalna wysokość postąpienia

550.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-10 18:22:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ss

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-10 18:23:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-10 18:25:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ss

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ss

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła