Licytacja L-57-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-57-2011 - DostawaTestowa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: uzytkownik testowy, firma testowa
Adres pocztowy: bh vg
Miejscowość: Testowe, Kod pocztowy: 65-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

132543

Termin otwarcia licytacji:

2011-03-23 15:52:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DostawaTestowa
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
100 monitorów
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot ga.nn.ji.67-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
2011-03-23

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

h

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

k

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

j

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-03-24 14:50:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

bh

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-03-23 15:52:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-03-25 14:52:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

n

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

jbu

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła