Licytacja L-58-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-58-2010 - Wynajem

I. Dane zamawiającego

Nazwa: kawalekz, PZOZ
Adres pocztowy: Radomska 70 70
Miejscowość: sTARACHOWICE, Kod pocztowy: 27-200
Tel.: 810410790, Faks: 0412746158
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-58-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-08 12:58:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wynajem
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 02 jako działka nr 9/73 o powierzchni 1,2995 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłego szpitala o pow. użytkowej 6452,70 m2 oraz 2 budynkami o pow. użytkowej 20,80 m2 i 12,40 m2 . Działka ta wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 38742. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie, nie jest przedmiotem żadnych roszczeń. Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu oznaczonego symbolem „B 1. Radomska – teren wielofunkcyjny, zabudowa produkcyjna przemysł drzewny, szpital miejski, usługi oświaty, hotel, stadion miejski, tereny lasów – na terenie usług w zieleni, oświaty, służby zdrowia, kultury istniejące/rozwojowe.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 70.21.22.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30.03.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 640 000zł do dnia 07.04.2010r. przelewem na konto Starostwa Powiatowego ING O/Starachowice 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

06.04.2010

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.straostwo.starachowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 390 400,00 PLN brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych). Minimalny krok postąpienia: 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych..

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-08 12:49:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd starostwa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-08 12:58:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-09 12:58:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

50000,00 pln

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa będzie zawarta na okres 4 lat

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła