Licytacja L-58-2011

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-58-2011 - hhfgj

I. Dane zamawiającego

Nazwa: izabela, UZP
Adres pocztowy: postępu 17A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-676
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

2847602

Termin otwarcia licytacji:

9 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 16:17.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
hhfgj
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
fgjh
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.22.22.22-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
cvbxc

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

fgjff

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

fjfj

Minimalna wysokość postąpienia

56.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-14 10:43:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ghj

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

9 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 16:17.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 57 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5jhgd

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

djjj

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła