Licytacja L-60-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-60-2013 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: marta, marta
Adres pocztowy: marta 1 m. 1
Miejscowość: marta, Kod pocztowy: 11-111
Tel.: 11111111, Faks: 111111111
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-16 11:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawę sprzętu komputerowego, części komputerowych i akcesoriów do komputerów, płyt CD i DVD, tonerów i cartridge do drukarek Pakiet nr 1- Sprzęt komputerowy, części komputerowe i akcesoria do komputerów, płyty CD i DVD. Pakiet nr 2 - Tonery i cartridge do drukarek.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.11.2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają wiedzę i doświadczenie.Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1.2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (o ile dotyczy)2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, w złożonych ofertach Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia: 2.1) Oświadczenie Wykonawcy przewidziane w art. 24 ust. 1 ustawy pzp 2.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 2.3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2.4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.5) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wymóg określony w pkt. 2.4) stosuje się odpowiednio 2.6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.2) oraz o ile dotyczy w pkt. 2.3) - 2.6) 3. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach: 3.1) Wypełniony formularz oferty 3.2) Wypełnione formularze cenowe 3.3)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty3.3)1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 3.3)2. Wypis/odpis pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego winien być w oryginale. 3.3)3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom - jeśli dotyczy 3.3)4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 4. Wszystkie dokumenty będą przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, jeśli np. przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić ich prawdziwość w inny sposób 4.1)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych art. 26ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.4.2)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wte­dy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę 6. Dokumenty zostaną wypełnione przez Wykonawcę według wzorów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 7. Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego a załączone do oferty nie będą podlegały ocenie. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonawca, na podstawie art. 8 ust 3 ustawy pzp, może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie powyższe należy złożyć nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy pzp. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty i odpowiednio oznaczyć strony oferty napisem, np. Tajemnica przedsiębiorstwa nie udostępniać. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona zainteresowanym.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

martap@martap.com

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

platforma, komputer klasy PC-lub równoważnej, przeglądarka internetowa Explorer wersja 6.0 lub wyższej lub Mozilla Firefox wersja 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci internet. Do udziały do licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja jednoetapowa, zakończy się po upływie 20 minut od momentu jej otwarcia.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-01 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-16 11:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-16 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku towaru w magazynie zamawiającego mieszczącego się martap 1/1 11-111 martap.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Cena: Wykonawca podaje w ofercie cena brutto za całość zamówienia. Informacja o formalnościach jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy: Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do: wskazania osób, które będą podpisywały umowę, dostarczenia dokumentów

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła