Licytacja L-62-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-62-2009 - zakup laptopów

Dane zamawiającego

KWP Łodź, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lutomierska 108/112
91-048, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

76764

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-11 14:20:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

2 szt. laptopów

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

jak w siwz

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xyz

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-05 14:04:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1 2

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

krs

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

1 rok.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nd

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzzór

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-05 14:04:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-11 14:31:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-05 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła