Licytacja L-62-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-62-2011 - papier kserograficzny

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Mateusz , Prezentacja
Adres pocztowy: Prezentacyjna 0
Miejscowość: Prezentów, Kod pocztowy: 00-000
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-14 23:21:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
papier kserograficzny
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego do nowej siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A (od czerwca 2009 r.). 2. Parametry techniczne papieru: 2.1. Białość 146 (+/- 3) CIE 2.2. Gramatura 80g/m2 2.3. Format A4 2.4. 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek) 2.5. Możliwość zastosowania papieru w drukarkach laserowych. 3. Przewidywane roczne zapotrzebowanie: 2000 ryz w skali roku (wskazana ilość jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania). 4.Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30.19.76.44-
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 78.87.66.65-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował dostawę na papier o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN – zał. nr 3 do wniosku (wzór dostępny na stronie www.uzp.gov.pl/zamowienia-publiczne-w-uzp1)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna 2. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 3 gr. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę jednej ryzy papieru 11,50 PLN. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Minimalna wysokość postąpienia

0.02 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-14 22:21:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba uzp

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-14 23:21:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-18 21:21:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1 Przedmiotem umowy jest dostawa papieru kserograficznego do nowej siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A. 2 Okres realizacji umowy: 36 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. 3. Zamówienia będą składane według zapotrzebowania Urzędu, każdorazowo w formie pisemnej i przesyłane faksem. 4. Termin dostaw: do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia faksem. 5 Zasady i termin płatności: 5.1. płatne przelewem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po zakończeniu miesiąca, w którym dostawa była świadczona 5.2. dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych: 6.1. w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny umowy. 6.2. w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia do 15 % ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty. Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. 8. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za 2 – miesięcznym wypowiedzeniem. 9. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę. 10. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. W sprawach nie regulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

fdgf

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła