Licytacja L-62-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-62-2013 - dostawa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: stan, wójt
Adres pocztowy: strusia 111 m. 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 32-098
Tel.: 693123453, Faks: 326543623
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

1345

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-16 11:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawa 1000 słupków metalowych grodzeniowych, długości 2,5 metra. słupki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.12.34.44-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymaga sie

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Realizacja minimum czterech dostaw w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na podobnym poziomie cenowym.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Samochód terenowy typu pick-up.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opłacona polisa lub zaświadczenie z banku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

brak

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.git.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

komputer pc

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

licytacja jednoetapowa. Cena wywoławcza 15000.00 pln.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-06 11:41:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba zamawiajacego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-16 11:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-16 12:01:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Kara 10% za nieterminowe niewykonanie.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła