Licytacja L-62-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-62-2016 - ekstensywny wychów lam

I. Dane zamawiającego

Nazwa: magik, szkoła sztuk magicznych
Adres pocztowy: ul.marszałkowska 1 m. 1
Miejscowość: Szczebrzeszyn, Kod pocztowy: 11-111
Tel.: 666 666 666, Faks: 66 666 66 66
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

11111/2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-04 18:20:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ekstensywny wychów lam
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
łojezu ogromny
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.22.22.22-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
24 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
jest

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

uh7uuh

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

uh4uh46u4

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

dewrwr

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:20:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-04 18:40:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

gyggyyeg

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

gyertygyr

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła