Licytacja L-63-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-63-2009 - ZP/1/2009

Dane zamawiającego

asojka, Tauron Polska Energia S.A.
Lwowska 23
40-389, Katowice

Numer ogłoszenia w BZP:

123456

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-19 10:38:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dostawa papieru ksero 500 ryz A-4 białego

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wykonawcy muszą się zarejestrować w systemie i przekazać login zamawiającemu, wykonawcy musza posiadać przegladarki internetowe IE 6.0 lub wyższe

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

wykonawca podaje cenę netto za 500 ryz papieru ksero A-4

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-13 10:39:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

wypis w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1 PZP

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

1 rok od daty podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.tauron-pe.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy stanowi załącznik SIWZ

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie dotyczy

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-13 10:39:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-17 10:48:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła