Licytacja L-64-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-64-2009 - Papier

Dane zamawiającego

mwieczorek, MW
Przyjaźni 72
41-948, Piekary Śląskie

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-06 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Papier kserograficzny w formacie A4 w ilosci 18700 ryz

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiajacy zamyka licytację

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-02 00:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30.12.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

załączni nr 2 umieszczony na ststronie internetowej zamawiającego

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-02 00:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-26 12:05:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła