Licytacja L-65-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-65-2009 - Zakup mydła

Dane zamawiającego

Inwestycje, GOSZ
Kościuszki 20
95-200, Pabianice

Numer ogłoszenia w BZP:

2323

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-12 19:02:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

tak jak na www

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

tak jak na www

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bo ja wiem

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-05 14:04:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

bo ja wiem

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

bo ja wiem

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

bo ja wiem.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

bo ja wiem

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

bo ja wiem

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

bo ja wiem

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-05 14:04:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-12 14:12:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła