Licytacja L-66-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-66-2009 - Zakup wina

Dane zamawiającego

Inwestycje, GOSZ
Kościuszki 20
95-200, Pabianice

Numer ogłoszenia w BZP:

3456

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-12 14:41:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dfvfdvfvfv

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

fvfvfvbg

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

rfrrfrgrg

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-05 14:25:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

rgtrgrthth

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

rtgtrgtg

VIII. Termin związania ofertą

rgtgtrh.

IX. Termin wykonania zamówienia

tgyyhyh56y.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rtgtgtyy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

4y635y635y65y

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

rg4t4yy

Informacje o wadium:

trgrtgtg

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-05 14:25:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 3 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-11 14:28:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła