Licytacja L-67-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-67-2009 - Ala ma kota

Dane zamawiającego

Bogdan, UM Siemianowice
JP II 10
41-100, Siemianowice

Numer ogłoszenia w BZP:

12345

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-27 15:28:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

komputery

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Czerwone naklejki

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Jak kto umie

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-19 15:29:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Nienaganna przeszłość

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

To co zwykle

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od zawarcia umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzó umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-19 15:29:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-27 15:55:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła