Licytacja L-68-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-68-2009 - Papier kserograficzny

Dane zamawiającego

Luiza Buze, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Jagiellońska 26
03-719, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

1233

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-16 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3 do drukarek atramentowych i laserowych. 2. Papier ksero formatu A4 - 11 650 ryz, papier ksero formatu A3 - 125 ryz o parametrach technicznych: gramatura 80 (+/-3) g/m2, białość 166 (+/- 3) CIE, grubość 108 (+/- 3) mikronów, wilgotność 3,8 - 5,0%, bezpyłowy, odchlorowany, do dwustronnego kopiowania, nieprzezroczystość > 90%. 3. Jedna ryza zawiera 500 arkuszy (kartek).

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licyctacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją 3-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę papieru 120 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-12 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Użyte poniżej określenia `pzp` lub `ustawa` oznaczają ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 dostawę na papier o wartości nie mniejszej niż 40 000 brutto PLN; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. 4.W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 5.Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 każdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 6.Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 7.Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem (załącznik nr 2 do ogłoszenia, dostępny na stronie ww.zamowienia.mazovia.pl) o dopuszczenie do udziału w licytacji zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczeń zgodnych z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. (których wzór stanowią załączniki nr 1A i 1B do ogłoszenia dostępne na stronie www.zamowienia.mazovia.pl). 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykonawcy przedstawią informację zgodnie z wymogami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu ust. 1 pkt 2.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

15 grudnia 2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zamowienia.mazovia.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym ogólnym wzorze umowy w załączniku nr 3 do ogłoszenia na stronie www.zamowienia.mazovia.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia (na stronie www.zamowienia.mazovia.pl), podając w nim cenę brutto za 1 ryzę papieru kserograficznego formatu A4 i A3.

Informacje o wadium:

zamawiający nie wymaga wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-12 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-16 12:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła