Licytacja L-69-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-69-2011 - Papier kserograficzny

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Janek W, Janek W
Adres pocztowy: Medyka 288
Miejscowość: Medyka, Kod pocztowy: 37-732
Tel.: 00000000, Faks: 00000000
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-09 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Papier kserograficzny
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
ryza
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.51.01.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12-12-2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

15-10-2011

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

medyka.itl.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xx

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xx

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-29 12:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

medyka.itl.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-09 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-09 12:15:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

vbnm

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nie musi się ale...

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

jasne!

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła