Licytacja L-7-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-7-2010 - Dostawa paliw płynnych

Dane zamawiającego

Wydział Zamówień Publicznych , Komenda Stołeczna Policji
Nowolipie 2
00-150, Warszawa

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-12 10:53:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

powyżej 125 000,00 euro

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dot. sprzętu.......

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Ale o co chodzi?...

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-12 09:59:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu: ...............................

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenia i dokumenty:.........................

VIII. Termin związania ofertą

60 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do dn. 31.12.2012r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.policja.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ogólne warunki umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

informacje dodatkowe.........

Informacje o wadium:

123456

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-12 09:59:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2010-01-14 11:53:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-08 14:33:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła