Licytacja L-7-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-7-2011 - ŁYKO

I. Dane zamawiającego

Nazwa: LESTAR, LESTAR
Adres pocztowy: Legionów 43
Miejscowość: Kozia Wólka, Kod pocztowy: 02-275
Tel.: 22 222 22 22, Faks: 22 222 22 22
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

OLO

Termin otwarcia licytacji:

2011-01-20 23:20:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŁYKO
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
łyko
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
2011.01.31

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
brak

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

tak

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

tak

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-01-20 23:04:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Warka

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-01-20 23:20:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-01-20 23:27:49

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rbak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

brak

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła