Licytacja L-7-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-7-2014 - TT3

I. Dane zamawiającego

Nazwa: tt2, tt2
Adres pocztowy: adasda asdasd m. asdasd
Miejscowość: asdfsdf, Kod pocztowy: 30-007
Tel.: 123123123, Faks: 123123123
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

2

Termin otwarcia licytacji:

2014-02-19 14:18:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TT3
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
sdafdfsdf
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
ASDSDASD

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
asdasd

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

23

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

dasfsdf

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sadfsdfsdf

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sadfsdfsdf

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-02-20 14:18:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ASDDS

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-02-19 14:18:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-02-19 15:48:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sdafsdf

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

asdfsdf

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

asdfsdf

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła