Licytacja L-70-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-70-2009 - www

Dane zamawiającego

Monika Sadowy, Gabinet Psychologiczny
Nadrzeczna 13
05-825, Grodzisk Mazowiecki

Numer ogłoszenia w BZP:

222222

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-15 11:45:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

www

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

www

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

www

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-15 11:40:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

www

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

wwww

VIII. Termin związania ofertą

www.

IX. Termin wykonania zamówienia

www.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

www

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

www

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

www

Informacje o wadium:

www

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-15 11:40:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-15 11:40:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła