Licytacja L-70-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-70-2016 - trasa 4

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dox, Firma Dox
Adres pocztowy: 25 marca 75 m. 30
Miejscowość: sopot, Kod pocztowy: 80-431
Tel.: 1111111, Faks: 1111111
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

778/2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-04 18:15:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
trasa 4
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
333
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.33.33.33-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
333333

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

3333

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

333

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

3333

Minimalna wysokość postąpienia

60.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:24:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

333

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:15:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-04 18:50:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3333

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

3333

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła