Licytacja L-71-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-71-2010 - Tonery

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Agnieszka Otto, UKS w Poznaniu
Adres pocztowy: Strzelecka 2/6
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-845
Tel.: 061 858 34 27 , Faks: 061 858 34 00
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

bzp 1248

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Tonery
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH . 2. Przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie kodu producenta lub nr materiału eksploatacyjnego. Wskazane oznaczenia mają służyć jedynie do celów informacyjnych przy sporządzaniu ofert przez wykonawców. Zamawiający wyszczególnił parametry techniczne tych produktów dopuszczając jednocześnie składanie ofert zawierających produkty równoważne, tzn. spełniające minimalne wymagania jak produkty określone poprzez znak towarowy, wyprodukowane bez naruszenia praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą. 3. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, winny posiadać oryginalne fabryczne opakowania (hermetycznie zamknięte) nie noszące znamion otwierania, muszą być wolne od wad technicznych i prawnych. 4. Przez oryginalne zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzętu do którego mają być zastosowane. 5. Przez równoważne zamawiający rozumie: - produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony (tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera), o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. - materiały fabrycznie nowe, przy których produkcji musi być wykorzystane 100% nowych części, a żadna z części tj. bęben światłoczuły, obudowa, listwa padająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz oraz pozostałe części nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie; - materiały nieregenerowane - materiały nie mające śladów poprzedniego użytkowania, pochodzące z bieżącej produkcji; - materiały, których wydajność i jakość jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych, - materiały, które w żadnym stopniu nie naruszają praw patentowych, ani innej własności intelektualnej; 6. Materiały eksploatacyjne powinny posiadać datę ważności / przydatności do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) W przypadku zaoferowania produktu równoważnego przed podpisaniem umowy, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą). Stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego sprzętu. b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; jeżeli Zamawiający w trakcie użytkowania dostarczonych równoważnych materiałów eksploatacyjnych nie pochodzących od producenta urządzenia stwierdzi, iż parametry produktów niekorzystnie odbiegają od parametrów produktu oryginalnego, tj. mniejsza wydajność tonera, zabrudzenia stron przy wydruku bądź kserokopii, wysypywanie się proszku z tonerów, stwierdzonych w codziennej eksploatacji lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia materiału, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy na materiał spełniający wymagania zamawiającego (np. pochodzący od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), bez podnoszenia ceny lub żądania wyrównania różnicy cen w jakikolwiek inny sposób.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.00-2
Dodatkowe przedmioty 30.12.51.10-5
30.12.51.20-8
30.19.23.00-4
30.19.23.40-6

Termin wykonania zamówienia:
30.04.2011r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokumentów a w szczególności oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego zał. nr 2 ogłoszenia, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokumentów a w szczególności oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego zał. nr 2 ogłoszenia, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokumentów a w szczególności oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego zał. nr 2 ogłoszenia, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokumentów a w szczególności oświadczenia, o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego zał. nr 2 ogłoszenia, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Inne dokumenty

1. W przypadku, w którym Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 1a. Ponadto jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów jest zobowiązany do przedłożenia informacji o banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunki podmioty na zdolnościach finansowych których polega wykonawca, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona - jeśli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, zostaną podpisane przez osoby inne niż wskazane w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia lub sporządzony według wzoru tego druku. 4. Oświadczenie o loginie stanowiące zał. nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Stosownie do art. 144 ustawy Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zarówno, co do rodzaju, jak i ilości, ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe. Zmniejszenie nie może jednak przekroczyć 20% wartości przedmiotu zamówienia. Ponadto w zależności od faktycznego zapotrzebowania w ramach asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości jednego asortymentu towaru kosztem ograniczenia ilości drugiego w granicach łącznej wartości przedmiotu zamówienia.

Termin związania ofertą

30 dni(od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.uks.poznan.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: - z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrowali się w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. W związku z powyższym Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji i zaproszeni do składania ofert, chcący wziąć udział w licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na ww. platformie licytacyjnej, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 1 do wniosku należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przesłać do Zamawiającego. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dzień przed terminem otwarcia licytacji. W przypadku nie dochowania w/w terminu bądź nie przekazania loginu wykonawca nie będzie brał udziału w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows/Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja jednoetapowa. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) w postaci elektronicznej, podlegające automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Możliwość złożenia oferty (postąpienia) istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy składają oferty z ceną brutto za cały przedmiot zamówienia (zwaną dalej ceną oferty), wyrażoną w złotych. W/w cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie naliczone cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Informacje dotyczące Wykonawcy (tj. nazwę (firmę) oraz adres), którego ofertę wybrano w toku licytacji zostaną podane na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://www.uks.poznan.pl zakładka zamówienia publiczne. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. Cena wywoławcza 104 000,00 zł brutto..

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-24 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 2/6. (parter budynku)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej zamawiającego http://www.uks.poznan.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu POPT.02.02.00-00-060/08 „Zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego dla urzędów kontroli skarbowej i Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej”. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oświadczeniem i loginem, Wykonawca składa w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu na adres Zamawiającego: Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu, 61-845 Poznań ul. Strzelecka 2/6 (kancelaria) wraz z dopiskiem: wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup materiałów eksploatacyjnych Nie otwierać przed godz. 11,00 dnia 24.03.2010r. oraz zawierającym adres Wykonawcy. a) w przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę i wniosek nie będzie oceniany pod względem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym Wykonawca nie zostanie zaproszony do składania ofert. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy wniosek podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do wniosku, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania wniosku w formie oryginału lub jako kopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie. Wszystkie strony wniosku powinny być ponumerowane, parafowane przez osobę podpisującą wniosek oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. Wszelkie poprawki we wniosku muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobę podpisującą wniosek. Wniosek musi być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Dopuszcza się składanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie, w szczególności konsorcja, muszą zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona. c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. d) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę w toku licytacji wg wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, z zastrzeżeniem że wybrany wykonawca najpóźniej dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółową wycenę materiałów eksploatacyjnych. Suma cen jednostkowych w formularzu musi odpowiadać zaoferowanej w licytacji cenie brutto oferty za cały przedmiot zamówienia. Formularz z wyceną będzie stanowić załącznik do umowy. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami jest p. Agnieszka Otto tel.: 061 858 34 27 Wszystkie załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.uks.poznan.pl zakładka zamówienia publiczne.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła