Licytacja L-73-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-73-2010 - Ogloszenie o przebudowie...

I. Dane zamawiającego

Nazwa: mrul, abc
Adres pocztowy: ulica 12 m. 12
Miejscowość: Wloszakowice, Kod pocztowy: 64-140
Tel.: 12345678, Faks: 12345678
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

323213132

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-21 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ogloszenie o przebudowie...
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Słowiańskiej we Włoszakowicach. II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Słowiańskiej we Włoszakowicach, w następującym zakresie: 1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE a) odtworzenie trasy w terenie równinnym – 0,25 km 2.ROBOTY ZIEMNE a) wykonanie mechaniczne w gruncie kat. III-IV wykopów liniowych pod kanalizację deszczową z transportem gruntu poza teren budowy – 25,0 m³, b) wykonanie mechaniczne w gruncie Kat. III-IV wykopów liniowych i jamistych pod kanalizacje deszczową ( grunt do wbudowania) – 75,0 m³, c) wykonanie nasypów gruntem kat. I-II z ukopu wraz z zagęszczeniem – zasypanie kanalizacji – 75,0 m³, d) wykonanie mechanicznie w gruncie Kat. III-IV wykopów pod konstrukcję ulicy z transportem gruntu poza teren budowy – 1200,0 m³, 3.ODWODNIENIE a) wykonanie podsypki piaskowej pod kanalizację grubości 10,0 cm – 15,0 m³, b) wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 150 – 80,0 mb, c) wykonanie kolektora z rur PCV Ø 315 (SN>4kN/m²) – 270,0 mb, d) wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000,0 mm i wysokości d0 1,5 m z żeliwnym włazem klasy C – 8,0 szt, e) wykonanie studni ściekowych z kręgów betonowych Ø 500,0 mm z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typu C – 8,0 szt, 4.PODBUDOWA a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – pod konstrukcję nawierzchni bitumicznej, zjazdów i chodnika w gruncie kat. III-IV – 2371,0 m², b) wzmocnienie podłożą – wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0 MPA grubości 8,0 cm – 2371,0 m², c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grubości 25,0 cm (jezdnia) – 1485,0 m², d) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grubości 15,0 cm ( zjazdy + chodnik) – 839,0 m², e) wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16 mm, średnio na grubości 3,0 cm – 1485,0 m², 5.NAWIERZCHNIA a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności min. 5,5 kN grubości 4,0 cm – 1485,0 m², b) nawierzchnia z kostki brukowej szarej grubości 8,0 cm na podsypce cem-piask grubości 3,0 cm (zjazdy) – 459,0 m², 6.ELEMENTY ULIC a) ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie betonowej z oporem – 175,0 mb, b) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem – 350,0 mb, c) ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu B-15 w tym wtopiony od strony posesji – 255,0 mb, d) ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm szerokości 20,0 cm na ławie betonowej z betonu B-15 - 255,0 mb, e) wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8,0 cm na podsypce cem-piask grubości 4,0 cm – 380,0 m², 7.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE a) regulacja wysokościowa zaworów wodnych, studzienek TP, kanalizacji sanitarnej -8,0 szt b) zabezpieczenie linii TP rura typu „AROT” - 91,0 mb, 45.23.31.20-6 II. 1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20-6 II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA do 31.07.2010 r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINASOWYM I TECHNICZNYM
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 31.07.2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
asdfghjk

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
weryte

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
erwrewr

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ewrrew

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
werewr

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wrewrw

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

12.12.1221

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.www.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asd

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dfdss

Minimalna wysokość postąpienia

1234.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-21 12:58:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

qwrtr

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-21 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-21 11:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fgfgfgfg

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

dfgdg

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

dfgg

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła