Licytacja L-73-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-73-2016 - Dostawa czekolady do biura rady powiatu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dagmara, Starostwo w Suwałkach
Adres pocztowy: Czekoladowa 1
Miejscowość: Suwałki, Kod pocztowy: 11-400
Tel.: 1111, Faks: 222
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

525/2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-04 18:35:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa czekolady do biura rady powiatu
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa 20 kg czekolady
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 13.48.96.42-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
10.06.2016 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
brak

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

gjjfjdjsdj

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gjfjfjjd

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:24:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Suwałki

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:35:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-04 18:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

hiufhiho

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła