Licytacja L-74-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-74-2017 - dostawa papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Macejówka Wydział, Gmina Maciejówka
Adres pocztowy: Słoneczna 12
Miejscowość: Zwoleń, Kod pocztowy: 27-312
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

987654

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-22 08:28:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papieru
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych d urządzeń kopiujących - Toshia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 84.65.78.89-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
zamawiający nie żąda wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wskazany w ogłoszeniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminamilanowe.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 12.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 12.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 12.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 12.2 Wymagania techniczne: 12.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 12.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 12.2.3 nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 14.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 14.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału, składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 14.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 14.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 14.6 Na cenę oferty brutto składa się łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący wszystkie koszty poniesione na wykonanie całego zakresu rzeczowego dostawy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym wzorem umowy, polegającej na: „zakupie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących - Toshiba” w okresie od obowiązywania umowy. 14.7 Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z ceny jednostkowej brutto i ilości pozycji tabeli Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 14.8 Oferta złożona przez Wykonawcę (w ramach postąpienia) winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gmina Maciejówka ul. Słoneczna 12 pokój nr 12

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-22 08:28:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-22 08:43:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła