Licytacja L-75-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2009 - Zakup mydła2

Dane zamawiającego

Inwestycje, GOSZ
Kościuszki 20
95-200, Pabianice

Numer ogłoszenia w BZP:

2222

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-16 11:41:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

rfxrgt4eg

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wa3wa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a23e

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-09 11:24:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

tg5th

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

v5h5h5h

VIII. Termin związania ofertą

rgttg.

IX. Termin wykonania zamówienia

tgtgg.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rgtg

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

5t5y6y

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

rgtgtg

Informacje o wadium:

rrtrg

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-09 11:24:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-16 11:40:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła