Licytacja L-75-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2011 - dostawa kawy i ciasteczek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Moika, szkolenie
Adres pocztowy: 2 2 m. 2
Miejscowość: warszawa, Kod pocztowy: 02-676
Tel.: 22, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

2121-11

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-20 13:14:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa kawy i ciasteczek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
fyuj
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.12-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
yfyuhj

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
xx

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
uoi

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
yui

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ujn

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

gjhi

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

fhjkm

Minimalna wysokość postąpienia

0.10 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-20 13:11:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

warzawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-20 13:14:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-20 13:29:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fj

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

gjnni

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła