Licytacja L-75-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2013 - licytacja 1

I. Dane zamawiającego

Nazwa: kasia, kasia
Adres pocztowy: aa aa
Miejscowość: aa, Kod pocztowy: 81-708
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-23 00:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
licytacja 1
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
zakup poduszek
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 23.12.12.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
15.04.2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
xxx

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
xxx

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
xxx

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

23.02.2013

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xxx

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xxx

Minimalna wysokość postąpienia

700.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-22 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

xxx

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-23 00:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-23 00:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xxx

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

xxx

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła