Licytacja L-75-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2017 - dostawa papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Macejówka Wydział, Gmina Maciejówka
Adres pocztowy: Słoneczna 12
Miejscowość: Zwoleń, Kod pocztowy: 27-312
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

78654044

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-22 23:47:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papieru
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą papieru ksero 4200 ryz (500 szt. arkuszy w ryzie) do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2.Szczegółowy opis papieru ksero do urządzeń biurowych: a)Papier format A4, b)gramatura 80g/m2 +/-2 (PN-EN ISO 536:2012), c)białość w skali CIE 168 +/-2 (PN-ISO 11475:2002), d)jasność D65 min 80%, nieprzeźroczystość min. 95% +/-2 (ISO 2471:2008), e)wilgotność 3,8-5,0% (PN-ISO 287:2011), f)wybielany bezchlorowo, g)bezpyłowy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów równoważnych (określonych wskazaną normą) o ile wyroby te spełnią wymagania minimalne określone przez Zamawiającego. 3. Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami (maksymalnie 10 dostaw w okresie obowiązywania umowy) w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, na podstawie zleceń składanych Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego pocztą elektroniczną. Zlecenia będą określać ilość ryz papieru ksero oraz miejsce (adres) i dokładny termin dostawy do Zamawiającego
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.66.77.45-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
20 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
zamawiający nie żąda wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zgodnie z BZP

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zgodnie z BZP

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zgodnie z BZP

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zgodnie z BZP

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zgodnie z BZP

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminamilanowe.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom, tj. Wykonawcom nie podlegającym wykluczeniu z postępowania, zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we Wniosku. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji. 2. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę od której Wykonawca otrzymał informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. 3. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: a) posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), b) być

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 51.284,95 zł. 3. Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-01 23:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gmina Maciejówka ul. Słoneczna 12 pokój nr 12

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-22 23:47:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-23 23:01:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod nr ………/ZP/17 w dniu ……………, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1.Przedmiotem umowy jest zakup wraz z sukcesywną dostawą papieru ksero do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy. 2.Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć papier ksero zgodny ze złożoną ofertą. § 2 Termin i warunki dostawy 1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy tj……………… r. do dnia 18.12.2017 r. 2. Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami (maksymalnie 10 dostaw w okresie obowiązywania umowy) w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500, na podstawie zleceń składanych Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, pocztą elektroniczną. Zlecenia będą określać ilość ryz papieru ksero oraz miejsce (adres) i dokładny termin dostawy do Zamawiającego. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania terminu, jakości lub ilości określonych w zleceniu, o którym mowa w ust. 2, i wyznaczenia nowego terminu. 4.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy i rozładuje ręcznie na własny koszt i ryzyko w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego. 5.Za datę przyjęcia dostawy części przedmiotu umowy bez uwag, przyjmuje się dzień przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. § 3 Wynagrodzenie 1.Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, które łącznie nie przekroczy kwoty brutto…………………zł (słownie złotych:……………………….), zgodnie załącznikiem Nr 1 do n/n umowy. 2.W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła