Licytacja L-77-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-77-2011 - dostawa ścz

I. Dane zamawiającego

Nazwa: test, TEST
Adres pocztowy: test 1
Miejscowość: TEST, Kod pocztowy: 97-540
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Firma budowlana

Numer ogłoszenia w BZP:

123456789

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-27 23:10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa ścz
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa śćz
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.34.56.78-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
28-06-2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
wpłacono

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
b

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
c

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
e

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Linux XP home edition, komputer klasy commodore

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

walka.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-20 23:09:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

starachowice

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-27 23:10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-27 23:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

a

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

a

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

a

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła