Licytacja L-78-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-78-2015 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski, Urząd Miejski w Grudziądzu
Adres pocztowy: Ratuszowa 1
Miejscowość: Grudziądz, Kod pocztowy: 86-300
Tel.: 564510233, Faks: 564510233
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

22121

Termin otwarcia licytacji:

2015-04-09 12:45:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty 48.62.00.00-0
48.70.00.00-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
21 dni od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 09.04.2015 r. do godz. 9:00 w wysokości 9.000,00 zł.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz wykonanych dwóch zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj.: dwóch dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda – wg załącznika nr 3.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.grudziadz.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

icytacja elektroniczna odbędzie się pod adresem internetowym: licytacje.uzp.gov.pl 2) Informacje do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej : a) wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia od operatora aukcji obowiązani są do zarejestrowania konta (poprzez uzupełnienie wymaganych danych) na platformie https://zakupy.marketplanet.pl/. b) o terminie przewidzianym na rejestrację konta, Wykonawcy zostaną poinformowani w mailu z zaproszeniem do licytacji. Niezarejestrowanie konta w terminie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji, c) login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system po zaakceptowaniu przez operatora wniosku rejestracyjnego złożonego w systemie na wskazanej stronie, a następnie przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną d) termin rozpoczęcia licytacji elektronicznej nie może nastąpić wcześniej niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia, e) co najmniej na 1 dzień przed licytacją właściwą, zarejestrowani w systemie Wykonawcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w licytacji szkoleniowej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem i sprawdzenie możliwości podpisania oferty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Roszczenia Wykonawcy, który nie weźmie udziału w licytacji szkoleniowej, a podczas licytacji właściwej będzie miał problem z podpisaniem oferty, nie będą uwzględniane. 3) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wykonawcy: a) komputer klasy PC, b) system operacyjny: Windows 7, Vista, XP, Linux. Zalecany: Windows 7, c) przepustowość łącza minimum: 64kbit/s d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Microsoft, Firefox od wersji 10.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Mozilla e) zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 f) komunikacja szyfrowana certyfikatem SSL g) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem, h) czytnik do ww. karty i) uprawnienia administratora do instalacji wtyczek ActiveX (IE) oraz Jar (Firefox)

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-04-09 08:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

mailowo na adres bzp@um.grudziadz.pl lub pisemnie na adres Urządz Miejski Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-04-09 12:45:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-04-09 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki handlowe z wybranym wykonawcą zawarte są w istotnych postanowieniach umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła