Licytacja L-78-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-78-2016 - trasa 5

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dox, Firma Dox
Adres pocztowy: 25 marca 75 m. 30
Miejscowość: sopot, Kod pocztowy: 80-431
Tel.: 1111111, Faks: 1111111
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

22/2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-04 18:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
trasa 5
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
wwwww
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot ww.ww.ww.ww-w
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
wwww

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
www

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
www

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wwww

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wwww

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
www

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
www

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

wwww

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

www

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ww

Minimalna wysokość postąpienia

60.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:40:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

nnn

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-04 18:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-04 19:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fff

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

fff

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

fff

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła