Licytacja L-79-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-79-2010 - Przebudowa ulicy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: izabela, UZP
Adres pocztowy: postępu 17A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-676
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

2333-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-16 12:08:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa u w następującym zakresie : 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ; a) odtworzenie trasy w terenie równinnym - 0,18 km 2.ROBOTY ZIEMNE : a) wykonanie mechaniczne w gruncie kat. III-IV wykopów liniowych i jamistych pod kanalizację deszczową z transportem gruntu poza teren budowy - 25,0 m³, b) wykonanie mechaniczne w gruncie kat. III-IV wykopów liniowych i jamistych pod kanalizacje deszczową ( grunt do wbudowania) - 100,0 m³, c) wykonanie nasypów gruntem kat. I-II z ukopu wraz z zagęszczeniem - zasypanie kanalizacji - 100,0 m³, 3.ODWODNIENIE : a) wykonanie podsypki piaskowej pod kanalizacje grubości 10,0 cm - 11,0 m³, b) wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 150,0 mm - 10,0 mb, c) wykonanie kolektora z rur PCV Ø 150,0 mm ( SN > 4 kN/m²) - 180,0 mb, d) wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000,0 mm i wysokości do 1,5 m z żeliwnym włazem klasy C - 6,0 szt, e) wykonanie studni ściekowych z kręgów betonowych Ø 500,0 mm z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typ C - 6,0 szt, 4.PODBUDOWA : a) wykonanie koryta średnia głębokość 38,0 cm w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko wykonawcy lub poza teren budowy - 1.120,0 m², b) wykonanie koryta średnia głębokość 50,0 cm pod obrzeża i krawężniki w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko wykonawcy lub poza teren budowy - 75,0 m², c) wzmocnienie podłoża - wykonanie w-wy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 10,0 Mpa grubości 10,0 cm - 1.120,0 m², d) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grubości 15,0 cm ( jezdnia + zjazd) - 1.120,0 m², 5.NAWIERZCHNIA : a) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0 cm na podsypce cem-piask grubości 3-5,0 cm - 690,0 m², b) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grubości 8,0 cm na podsypce cem-piask grubości 305,0 cm - 360,0 m², c) ustawienie oporników (obrzeży) betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 - 730,0 mb, d) ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm szerokości 40,0 cm na ławie betonowej z betonu B-15 ( grubość 17,0 cm) - 180,0 mb, e) regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej ( z wymianą pokrywy) - 3,0 szt,.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.24.44.45-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 30.06.2010.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. 30.04.2010 r do godziny 13,00. 2.Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł ( cztery tysięcy zł). 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie formie a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, nr konta Zamawiającego Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 49 8661 000 92 001 0000 3593 0001 b) bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz .U z 2007 r nr 42, poz. 275)

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:posiadanie wiedzy i doświadczenia a w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowaną co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej o wartości powyżej 200.000,00 zł brutto.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymdo wykonania zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców - rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji ( zgodnie ze wzorem wniosku na stronie www.wloszakowice.pl winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim LOGINIE. W przypadku podania przez Wykonawce niewłaściwego loginu bądź nie przekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacje w zakładce Samouczek. 2.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania systemu : komputer klasy PC ( lub równoważnej) z systemem Windows lub Linux z dostępem do internetu, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 system nie dokonuje odświeżenia automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia . Możliwość złożenia postąpienia istnieje od jej otwarcia do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia . Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Krok postąpienia ( minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 1.000,00 zł brutto. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto..

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-15 12:07:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-16 12:08:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-28 12:08:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2.Od Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie przed podpisaniem umowy wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę. 3.Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu na numer konta zamawiającego : BS Włoszakowice 49 8661 000 920001 0000 3593 0001 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 60 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń muszą być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji, 4.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony we wzorze umowy. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem nr 9 do niniejszego ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

U M O W A NR ________ZDG/2010 Zawarta w dniu ______________ r. we Włoszakowicach pomiędzy Zarządem Dróg Gminnych 64-140 Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, zwany dalej Zamawiający, reprezentowany przez : 1.Kier. ZDG - Jerzego Michalskiego 2.Głównego księgowego ZDG - Szymona Marcinka a Firmą : _________________________________________________________________________ z siedzibą : ______________________________________________________________________ NIP_______________________________________ REGON ___________________________________ zwany dalej Wykonawcą, reprezentowany przez : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2009 roku nr 206, poz 1591), zawarto umowę następującej treści : § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Marcinka w Bukówcu Górnym. 2.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót ( załącznik nr 3 do umowy). 3.Roboty muszą być wykonane zgodnie zobowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszych warunkach. § 2. TERMIN REALIZACJI 1.Termin realizacji robót ustala się następująco : a) rozpoczęcia - w dniu przekazania placu budowy b) zakończenia - 30 czerwiec 2010 r. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w następujących przypadkach : 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) nieterminowego przekazania placu budowy, 3) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, 4) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, 5) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 3.W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy i postoju. 4.Za datę zakończenia robót uznaje się dzień określony przez Wykonawcę w zgłoszeniu odbioru końcowego, dokonanym wpisem do Dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. § 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO 1.Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 5 dni od popisania umowy. 2.Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy. 3.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 4.Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 5.Zapłata za wykonaną i odebraną robotę. § 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1.Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 2.Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w czasie realizacji robót. 3.Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 4.Zapewnienie organizacji w czasie prowadzenia robót. 5.Oznakowanie miejsca wykonywania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres wykonywania robót w ramach niniejszej umowy. 6.Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu zamówienia. 7.Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp i p-poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewni należyty porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu w tym na drogach dojazdowych. 8.Zabezpieczenie drogi prowadzącej do placu budowy przed zniszczeniem spowaodowanym środkami transportowymi Wykonawcy. 9.Współpraca ze służbami Zamawiającego. 10.Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami. 11.Wyznaczenie wpisem do Dziennika budowy kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia. 12.Usunięcie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Wykonanie zakresu robót objętych umową zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską. 14.Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń o odpowiedniej jakości i posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia. 15.Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały budowlane oraz urządzenia przeznaczone do wbudowania jeżeli nie zostało to sprecyzowane w dokumentacji technicznej. 16.Prowadzenie dziennika budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 17.Będzie zgłaszał do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu oraz całości robót odbioru wpisem do dziennika budowy. 18.Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac. § 5. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 1.Ryczałtową wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości _______________ zł (słownie : _______________________________________________________) 2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 4.Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust.1. 5.Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 6.Faktura VAT będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 7.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8.Faktury VAT należy wystawić na adres Zarząd Dróg Gminnych, 64-140 Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, REGON - 4115028877, NIP 697-20-97-378 § 6. ODBIORY ROBÓT 1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 2.Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane przez inspektora nadzoru na podstawie zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 3.Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. 4.Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 5.Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 6.Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. 7.Na 5 dni przed terminem odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, wymaganych Prawem budowlanym, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru między innymi : dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy, zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami obowiązującymi, atestów, sprawdzeń, opinii, certyfikatów, powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 8.Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie ustalonym przez strony w protokóle odbioru. 9.Po zgłoszeniu pisemnym przez Wykonawcę usunięcia usterek i wad zawartych w protokóle odbioru, Zamawiający zwołuje w ciągu 3 dni od zgłoszenia odbiór końcowy. 10.Stwierdzenie istnienia w trakcie odbioru usterek nie mających wpływu na funkcjonowanie obiektu nie wstrzymuje odbioru końcowego i podpisania protokółu odbioru końcowego. 11.Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla odbioru końcowego robót. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. § 7. UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy. § 8. KARY UMOWNE 1.Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2.Kary te będą naliczane w wypadkach i wysokościach : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości : - do 7 dni zwłoki - 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji robót, - powyżej 7 dni zwłoki - 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji robót b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, lub w okresie rękojmi i gwarancji - 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w umowie. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawo zamówień publicznych. 3.Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnień Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy oraz z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 4.Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 5.Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 6.Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy. 7.Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 8.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 9.W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji zamówienia kara umowna będzie liczona od nowych terminów. § 9. GWARANCJA I REKOJMIA Na roboty budowlane ( materiały i robociznę) będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji i rękojmi, który wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. § 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 1.Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto robót budowlanych objętych ofertą tj. kwoty __________ zł w formie ____________________________________________________ 2.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania robót budowlanych za należycie wykonane. 3.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót. 4.W przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe wniesienie nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. § 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy : a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie formy Wykonawcy, c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie, f) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli : a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru robót, b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego, 3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe ; a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione, 5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do : a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, § 12. ZMIANY UMOWY Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, poprzedzone akceptacją obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 2.Właściwym do rozstrzygnięcia sporów w zakresie umowy są Sądy Powszechne. 3.Umowa została wykonana w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła