Licytacja L-79-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-79-2011 - aglhakh

I. Dane zamawiającego

Nazwa: test, TEST
Adres pocztowy: test 1
Miejscowość: TEST, Kod pocztowy: 97-540
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Firma budowlana

Numer ogłoszenia w BZP:

4372532858

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-27 23:27:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
aglhakh
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
s
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.34.56.78-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
adg

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
sadg

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
gsa

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
gsa

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
gsa

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
sga

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
gsa

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

asdg

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

asdgf

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sgad

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

hfj

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-12 23:24:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

saf

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-27 23:27:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-27 23:35:43

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dgas

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

gsa

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

gsa

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła