Licytacja L-8-2010

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-8-2010 - Kasa..

Dane zamawiającego

Jolanta Antosik, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
Al. Niepodległości 190
00-608, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

bjgvh

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-17 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

papier w łącznej ilości .. szt.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

platforma, login ...

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

automatyczna klasyfikacja

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-12 09:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

wyknawca spełnia ...

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aktualne na dzień składania wniosków oświadczenia i dokumenty....

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

6 tygodni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

tak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www......

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej na stronie internetowej ...

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

tak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-12 09:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-11 11:38:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła