Licytacja L-8-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-8-2013 - DOSTAWA

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Alicja Stachowiak, Izba Skarbowa we Wrocławiu
Adres pocztowy: Pretficza 11 m. 307
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-983
Tel.: 717971606, Faks: 717971617
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

333/2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-01-21 12:10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
DOSTAWA
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 25.67.89.0--7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12.01.2020

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
20000

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
WARUNEK

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
WARUNEK

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
WARUNEK

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
WARUNEK

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
WARUNEK

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

60 DNI

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

STRONA

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

POSTĘPOWANIE

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-01-21 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

URZĄD

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-01-21 12:10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-01-21 12:25:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

NIE MA

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła