Licytacja L-8-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-8-2017 - fdgd

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zz, zz
Adres pocztowy: gdgd dgdg
Miejscowość: dgdg, Kod pocztowy: 00-000
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

yryr

Termin otwarcia licytacji:

2017-02-06 09:13:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
fdgd
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
gfdg
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 44.44.44.44-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
fsfs

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
sfs

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
sfs

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
fsfs

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
sfs

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

fss

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

fsfs

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

fsfs

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sfs

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sfs

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-02-03 09:08:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

fss

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-02-06 09:13:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-02-06 09:15:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

hry

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ryry

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

yryr

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła