Licytacja L-80-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-80-2009 - oprogramowanie komputerowe

Dane zamawiającego

Tomasz Wasilewski, US Łódź - Widzew
Papiernicza 7
92-312, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

0000000000000000

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-27 10:20:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

przedmiotem zanmówienia sa licencje komputerowe w ilości 1000szt

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

lllllllllllllllll

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

llllllllllllll

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-24 16:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

llllll

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

llllllllllllllllll

VIII. Termin związania ofertą

kkk.

IX. Termin wykonania zamówienia

aaaaaaaaaa.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

aaaaaaaaa

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

lllllllllllll

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aaaaaaaaaaa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

llllllllll

Informacje o wadium:

k

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-24 16:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-16 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła