Licytacja L-83-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-83-2011 - ad

I. Dane zamawiającego

Nazwa: testowy, testowa
Adres pocztowy: qwe qwe m. 56
Miejscowość: qwe, Kod pocztowy: 95-200
Tel.: qwer, Faks: qwe
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

bh-876

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-16 10:34:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ad
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
ad
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot dj.jj.jj.jj-j
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
gd

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

ad

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

jo

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bh

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-05-16 10:31:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

bhu

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-16 10:34:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-16 10:36:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nnji

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

bhu

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła