Licytacja L-86-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-86-2009 - Remont drogi w Tarczynie

Dane zamawiającego

Gmina Tarczyn, Gmina Tarczyn
Rynek 8a
05-555, Tarczyn

Numer ogłoszenia w BZP:

2235

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-23 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi w Tarczynie na odcinku 1500 mb.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

przeglądarka Firefox lub Internet Explorer

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

minimalna wysokość postąpienia 100 zł. Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie całości zamówienia pomniejszoną o wysokość postąpienia

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-19 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca nie może podlegac wykluczeniu

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

oświadczenie o spełnianiu warunków

VIII. Termin związania ofertą

10 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30/03/2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

jak na stronie internetowej

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-19 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-19 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła