Licytacja L-86-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-86-2014 - test3

I. Dane zamawiającego

Nazwa: robert, robert
Adres pocztowy: k k m. 4
Miejscowość: k, Kod pocztowy: 60-761
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

werthjk

Termin otwarcia licytacji:

2014-04-03 13:01:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
test3
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
test3
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
test3

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
test3

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
test3

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
test3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
test3

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

test3

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

test3

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

test3

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

test3

Minimalna wysokość postąpienia

12.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-04-04 13:01:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

test3

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-04-03 13:01:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-04-29 13:01:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

test3

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

test3

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

test3

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła